CONDITIES

Algemene Huurvoorwaarden
Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Bovag van toepassing. Voor deze huurvoorwaarden zie: www.bovag.nl, www.oukebaas.nl of de achterzijde van het verhuurcontract. Tevens zijn deze hier te lezen.

Toeslagen en verzekering
De WA-verzekering is alleen van kracht binnen Nederland, tenzij een buitenland dekking is afgesloten. Alle voertuigen van Ouke Baas Autoverhuur zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot € 2.000.000,- per gebeurtenis. Per schadegeval geldt een eigen risico voor zowel WA- als cascoschades. In veel gevallen is dit eigen risico te verlagen tegen betaling van een afkoopbedrag per dag/week.

Aanvullende voorwaarden
- De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds 2 jaar in het bezit van zijn/haar Nederlands rijbewijs en een EU paspoort/ID-kaart.
- Onze voertuigen mogen uitsluitend binnen Nederland worden gebruikt, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten.
- Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening.
- Voor de leeftijdsgroep van 20 tot 25 jaar berekenen wij een leeftijdstoeslag.

- De minimum leeftijd voor het huren van een auto in de klasse PC, PCA, PCS, PD, PDS, PE-eco, PI, PFD, PFDL is 25 jaar.
- Voor koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt het eigen risico danwel het verlaagde eigen risico verhoogd naar 400%.
- Alle prijzen zijn exclusief brandstof. Alle auto’s worden met volle tank geleverd.
- Wanneer u op onze officiële sleutelkluizen aanwijzingen aantreft anders dan de sleutel in de kluis te deponeren, gelieve deze te negeren en een melding te maken bij het filiaal.

 

Afkoop eigen risico:
Ouke Baas Autoverhuur biedt nu ook op verzoek van velen onder u de mogelijkheid tot het afsluiten van een schade-afkoop-regeling. Indien u kiest om uw eigen risico af te kopen bent u niet meer aansprakelijk voor schades aan de door u gehuurde auto of bus. Uitgesloten van het afkoop zijn bovenhoofdse schades alsmede ruit- en bandschades. De afkoop van het eigen risico vervalt indien u één of meerdere van onze huurvoorwaarden niet naleeft.

 

Service
Alle voertuigen van Ouke Baas Autoverhuur verkeren in topconditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar. Onze medewerkers helpen u dan zo spoedig mogelijk weer op weg.

Beschikkingen
Beschikkingen (bekeuringen), inclusief behandelingskosten, komen voor rekening van de huurder/bestuurder.

Aanvullende verzekeringen
Bij Ouke Baas Autoverhuur kunt u terecht voor aanvullende verzekering: de Ongevallen Inzittendenverzekering en de Ruit- en Bandverzekering.
De uitkeringen zullen worden gedaan conform de voorwaarden, die op ieder filiaal en in elk voertuig ter inzage liggen.

Huurperiode
- Een huurdag (24 uur) begint op elk willekeurig moment binnen de openingstijden van Ouke Baas Autoverhuur.
- De huurperiode van 4 uur is op zaterdag en zondag niet mogelijk.
- Een weekend gaat in op vrijdag na 16.00 uur en duurt tot de daarop- volgende maandag tot 10.00 uur.

Reserveren
U kunt uw huurauto op de volgende manieren reserveren:
· aan de balie bij een van onze vestigingen
· telefonisch / per fax bij een van onze vestigingen
· via internet (www.oukebaas.nl)

Legitimatie en borg
Dubbele legitimatie is verplicht, waaronder een geldig Nederlands rijbewijs en een EU paspoort/ID-kaart. Tevens dient u een adreslegitimatie in de vorm van een bank- of giroafschrift, afschrift van telefoonabonnement vaste telefonie of afschrift van een telefoonabonnement GSM te kunnen overhandigen. Deze afschriften mogen niet ouder zijn dan 30 dagen. Van deze documenten worden fotokopieën gemaakt. Ouke Baas Autoverhuur behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van reden. De waarborg bestaat uit het eigen risico bedrag vermeerderd met de te verwachten huurprijs plus de eventuele kosten van de toeslagen en verzekeringen.


EIGEN RISICO EN VERZEKERING

Verzekering
Alle auto’s zijn gratis WA-verzekerd. WA-dekking tot € 2.000.000,-. Lading en persoonlijke eigendommen zijn uitgesloten van verzekering.

Buitenland
Indien u naar het buitenland wilt reizen, bent u verplicht een buitenlandverzekering af te sluiten. Reizen in het buitenland met onze verhuurauto’s is alleen toegestaan in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Borgstelling
De waarborg bestaat uit het eigen risico bedrag vermeerderd met de te verwachten huurprijs plus de eventuele kosten van de toeslagen en verzekeringen.

OVERIGE INFORMATIE

Algemeen
Personenauto’s, personenbussen en bestelwagens  hebben bij pech en ongeval gratis vervoer naar het verhuurfiliaal, voor telefoonnummers: zie uw huurcontract. Vervangend vervoer is niet inbegrepen. Voor koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt het eigen risico danwel het verlaagde eigen risico verhoogd naar 400%.

Huurperiode
Een huurdag is 24 uur en begint op elk willekeurig moment binnen de openingstijden. Een weekend gaat in op vrijdag na 16.00 uur en duurt tot de daaropvolgende maandag tot 10.00 uur. Een zondag (alleen v. Ostadestraat) is zaterdag na 18.00 uur halen en op de daaropvolgende maandag voor 10.00 uur retour. Een week is 7 dagen. De huurperiode van 4 uur is niet mogelijk op zaterdag en zondag. Voor Verhuisauto's, bestelauto’s en vrachtwagens die teruggebracht worden op zaterdag of zondag, geldt de zaterdag- danwel zondagtoeslag.

Betalen
Betalingen kunnen uitsluitend worden voldaan via Pin, Mastercard en Visa. Borgbetalingen met Pin, worden na de huuperiode, na aftrek van de huurkosten, teruggestort op uw rekening.

Brandstof
Alle prijzen zijn exclusief brandstof. Alle auto’s worden met volle tank geleverd.

Al onze tarieven zijn in Euro, inclusief btw, exclusief brandstof.


www.oukebaas.nl © Copyright Ouke Baas 2010.

Kennelijke fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto’s zijn voorbeeldauto’s.
Niets van deze site: http://www.oukebaas.nl mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming.

 

Algemene huurvoorwaarden voor de leden van de BOVAG Verhuurbedrijven

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Verhuurbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2010.
Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon lid van BOVAG Verhuurbedrijven die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van: - beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten; - met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is.
Onder bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden; bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig; schriftelijk: in geschrift of elektronisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

I. Generieke bepalingen
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2 Het aanbod
1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.
6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

Artikel 3 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid 7 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 4 De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller.
5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

Artikel 5 De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden.
Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6 Annulering
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: - bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 20% van de huursom; - bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van de huursom; - bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 40% van de huursom; bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom; - bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 75% van de huursom; - bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom; bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.
2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

Artikel 7 Betaling
1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden aanvangt, kan vooruitbetaling tot 50% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom worden verlangd.
2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.
3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de betreffende factuur. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim.
Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd. Huurder is daarenboven gehouden tot betaling van de kosten die verhuurder maakt ten behoeve van incasso. De kosten van incasso buiten rechte worden op voorhand bepaald op de hierna aangegeven bedragen, tenzij deze in voorkomend geval onredelijk zouden zijn: - € 44,-, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente € 500,- of minder bedraagt met een maximum van 15% van de hoofdsom; - € 75,- inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 500,- maar niet meer dan € 5000,-; - € 768,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 5000,- maar niet meer dan € 10.000,-; - € 904,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 10.000,- maar niet meer dan € 20.000,-; - € 1158,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 20.000,-.

Artikel 8 Verplichtingen huurder
1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.
4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.
6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

Artikel 9 Instructies voor de huurder
1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.
2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).
3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen.
4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht: - hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; - de instructies van verhuurder op te volgen; - gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; - het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; - de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: - melding te doen bij de politie ter plaatse; - zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen; - zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
6. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
7. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 15.000,-, tenzij anders is overeengekomen.

Ouke nieuws:

Meer nieuws...